صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامهعنوان :
مجمع الجوامع و ذخائرالتراکيب معروف به قرابادين کبير
نوع:
کتاب های چاپ سنگی
شماره ثبت:
6761
پدیدآورندگان:
ازتاليفات محمدحسين خان
مشخصات ظاهری:
‎۵ج.
وضعیت نشر:
[تهران:بي نا],ق.۱۲۷۶-‎۱۲۷۷
موضوع:
.‎1 داروها - متون قديمي تا قرن‎۱۴ .‎2 داروهاي گياهي- متون قديمي تا قرن ‎۱۴ .‎3 داروهاي ترکيبي- متون قديمي تا قرن ‎۱۴ .‎4 گياهان دارويي- متون قديمي تا قرن ‎۱۴ .‎5 پزشکي اسلامي- متون قديمي تا قرن ‎۱۴ .‎6 پزشکي سنتي- متون قديمي تاقرن ‎۱۴ .‎7 بيماريها- درمان- متون قديمي تا قرن ‎۱۴
جنس:
Image/jpg
نمايش | تحويل
نمایش مجازی

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: