پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  8  از  35  نتیجه  در  0.0234384  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
1
fcbcfcb0-d603-4e32-a935-06c4061639a4

 
شماره سند :
17
نوع سند :
اجاره نامه
توصیفگر :
ملک،حسين، ‎۱۲۹۲ ـ ‎۱۳۹۲ ق
عنوان سند :
اجاره نامه ميان حاج حسين آقاي ملک التجار و سيد احمد علي شاه در باب تمامي املاک و قنات هاي خيرآباد، مومن آباد، علي آباد، برود، آب پشت باغ و دو صحراي محمود آباد به مدت ‎۳ سال
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
c10c16c6-e552-4236-a982-08eb5ab690ed

 
شماره سند :
11
نوع سند :
اجاره نامه
توصیفگر :
ملک،حسين،‎۱۲۹۲ ـ ‎۱۳۹۲ ق
عنوان سند :
اجاره نامه ميان حاج حسين آقاي ملک التجار و آقا حسينعلي هراتي الاصل در باب کل مزرعه سعدآباد به مدت ‎۳ سال
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
d44a1bc7-b6d7-411a-83e6-0a153a48e428

 
شماره سند :
24
نوع سند :
مصالحه نامه
توصیفگر :
آقا سيد حسين,سيد آصف,مصالحه نامه
توصیفگر :
آقا سيد حسين,سيد آصف,مصالحه نامه
توصیفگر :
آقا سيد حسين,سيد آصف,مصالحه نامه
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
ec7d4dd0-449f-4bef-ba88-0c40ab4674f6

 
شماره سند :
18
نوع سند :
مصالحه نامه
توصیفگر :
ملک،حسين، ‎۱۲۹۲ ـ ‎۱۳۹۲ ق
عنوان سند :
مصالحه نامه ميان حاج حسين آقاي ملک التجار تهراني و حاج محمد علي مرواريد خادم آستان قدس در باب تمامي منافع کل مزرعه روسنج الاکسري به انضمام يک رشته قنات سليماني متصل به مزرعه مذکور براي ‎۴ سال
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
087d86ef-deef-4171-b39b-1865b44782bc

 
شماره سند :
32 ک
نوع سند :
تلگراف
توصیفگر :
نصير نظام
عنوان سند :
يک برگ تلگراف اتابک اعظم به مويد الدوله درباره عدم تعرض به املاک منتصرالملک و رسيدگي به دعوي وي در محضر يکي از حکام شرع
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
bdf5cac2-97a5-4e79-853d-1f4b9f751484

 
شماره سند :
16
نوع سند :
مصالحه نامه
توصیفگر :
شيخ محمد حسن مرواريد
عنوان سند :
مصالحه نامه ميان حاج حسين آقاي ملک التجار و شيخ محمد حسن مرواريد در باب تمامي منافع و مداخل مجاري آب مزرعه رحيم بيگي واقع در بلوک جام به مدت ‎۵ سال
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
6cddcb20-0c63-4ebb-b958-2835912e2b75

 
شماره سند :
33
نوع سند :
عريضه
توصیفگر :
جعفر خان ميرزا
عنوان سند :
نامه اي بدون امضا و مخاطب از طرف عده اي از افراد راجع به تقاضاي پرداخت بدهي جعفر خان ميرزا حاکم سابق آذر بايجان توسط ورثه وي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
5159faa6-4ee8-4b9e-a57c-320689e5a44d

 
شماره سند :
21
نوع سند :
اجاره نامه
توصیفگر :
ملک،حسين، ‎۱۲۹۲ ـ ‎۱۳۹۲ ق,غلامعلي سعدآبادي,آقا حسينعلي
توصیفگر :
ملک،حسين، ‎۱۲۹۲ ـ ‎۱۳۹۲ ق,غلامعلي سعدآبادي,آقا حسينعلي
توصیفگر :
ملک،حسين، ‎۱۲۹۲ ـ ‎۱۳۹۲ ق,غلامعلي سعدآبادي,آقا حسينعلي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  8  از  35  نتیجه  در  0.0234384  ثانيه