مجموعه ها
آثار ابو علی سینا

نوع:
مجموعه
توضیحات:

عنوان مجموعه:
آثار ابو علی سینا
جنس:
Image/jpg
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  8  از  86  نتیجه  در  0.0400406  ثانيه،   
             
1
91b9c161-61f9-47bf-b697-6a25877d90fc

 
شماره ثبت :
1026
عنوان نسخه :
دانشنامه علائي
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين بن عبدالله
موضوع :
فلسفه ايران -- قرن ‎5ق
آغاز نسخه :
بسمله و به ثقتي، سپاس و ستايش مر خداوند آفريدگار بخشاينده
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
ced98b22-576b-48a0-8e6e-d44e0d2715ba

 
شماره ثبت :
713
عنوان نسخه :
الاشارات و التنبيهات
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين بن عبدالله
موضوع :
منطق -- متون قديمي تا قرن ‎14
آغاز نسخه :
بسمله، رب يسر، احمدالله تعالي علي حسن توفيقه... النهج
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
3
4cf79405-e8f2-4f58-a01c-08248b8f269b

 
شماره ثبت :
1243
عنوان نسخه :
الشفاء
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله,الياس
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله,الياس
موضوع :
فلسفه اسلامي- قرن ‎5ق
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
0d7d1ae5-c691-4563-b92f-288d93376fc6

 
شماره ثبت :
4644
عنوان نسخه :
عيون‌الحکمة
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله
موضوع :
فلسفه اسلامي
نوع :
نسخ خطی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
5
10d1bc23-cd83-469a-b778-2abc507f2f18

 
شماره ثبت :
1085
عنوان نسخه :
الشفاء
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله
موضوع :
فلسفه اسلامي- قرن ‎5ق
نوع :
نسخ خطی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
c782e936-6e50-4e1c-8355-37110ba52d90

 
شماره ثبت :
4496
عنوان نسخه :
القانون
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله
موضوع :
پزشکي اسلامي- قرن ‎5ق,داروشناسي- قرن ‎5ق
موضوع :
پزشکي اسلامي- قرن ‎5ق,داروشناسي- قرن ‎5ق
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
f1f9c0d9-98e9-49cf-96b1-43df25e7e27d

 
شماره ثبت :
4500
عنوان نسخه :
القانون
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله
موضوع :
پزشکي اسلامي- قرن ‎5ق
آغاز نسخه :
از آغاز فن پنجم کتاب چهارم ..
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
09e4627d-4710-428b-914c-59d96623af7a

 
شماره ثبت :
1029
عنوان نسخه :
النجاة
پدیدآور :
ابن‌سينا، حسين‌بن عبدالله
موضوع :
فلسفه اسلامي- قرن ‎5ق
مشخصات ظاهری :
‎127گ، ‎24س، کاغذ ترمه، جلد ميشن مشکي، 8/‎24/6 x12
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  8  از  86  نتیجه  در  0.0400406  ثانيه