مجموعه ها
آثار پزشکی اسلامی

نوع:
مجموعه
توضیحات:

عنوان مجموعه:
آثار پزشکی اسلامی
جنس:
Image/jpg
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  8  از  168  نتیجه  در  0.058596  ثانيه،   
             
1
e569e418-b6b8-4db0-bf46-040524e63480

 
شماره ثبت :
4296
عنوان نسخه :
خلاصةالتجارب
پدیدآور :
نوربخش حسيني رازي، حسن‌بن ميرقوام
موضوع :
پزشکي اسلامي
آغاز نسخه :
شکر و سپاس بي قياس پادشاهي را جل و علا سزاوار است ...
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
2
499a82ef-0e36-4e8d-a0ab-0d3a215406dd

 
شماره ثبت :
4785
عنوان نسخه :
الحاوي
پدیدآور :
رازي، محمدبن زکريا,اسعدبن الياس
پدیدآور :
رازي، محمدبن زکريا,اسعدبن الياس
موضوع :
پزشکي اسلامي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
3
379b3674-8c79-46ed-92d9-199c76970f78

 
شماره ثبت :
4406
عنوان نسخه :
زادالمسافرين
پدیدآور :
شريف شيرازي، محمدمهدي‌بن علي‌نقي
موضوع :
پزشکي اسلامي
نوع :
نسخ خطی
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
c63800f9-9668-4a41-9dd5-466a6792b0ad

 
شماره ثبت :
4256
عنوان نسخه :
القواعدالعلائية
موضوع :
پزشکي اسلامي
آغاز نسخه :
من کتاب القواعد ... قاعدة في ذکر الاطعمة التي لا ينبغي ..
انجام نسخه :
في مواضعها في علاجات الامراض
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
5
27a47619-022a-471c-abf9-4700c478917a

 
شماره ثبت :
4492
عنوان نسخه :
الحاوي
پدیدآور :
رازي، محمدبن زکريا
موضوع :
پزشکي اسلامي
آغاز نسخه :
بسمله، رب اعن علي اتمامه ... امثلة من قصص المرضي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
bc4a1292-6c1a-4b57-a226-4bc8eb5a5b03

 
شماره ثبت :
2610
عنوان نسخه :
کنزالذهب
پدیدآور :
مدرس مشهدي طوسي، محمدبن محمدحسن
موضوع :
پزشکي اسلامي
آغاز نسخه :
حمد بي حد و ثناي سزاوار حکيمي است که انسان از خرانه
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
bc98d49d-648e-42fd-a0e6-52d2074f339a

 
شماره ثبت :
4775
عنوان نسخه :
الغني و المني
پدیدآور :
ابومنصور قمري، حسن‌بن نوح,بروجردي، عبدالغفار
پدیدآور :
ابومنصور قمري، حسن‌بن نوح,بروجردي، عبدالغفار
موضوع :
پزشکي اسلامي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
aa1d376a-0e5e-46d6-973a-53543ec3c386

 
شماره ثبت :
4460
عنوان نسخه :
الموجز
پدیدآور :
ابن‌نفيس، علي‌بن ابي‌الحزم,خوانساري، محمدمؤمن
پدیدآور :
ابن‌نفيس، علي‌بن ابي‌الحزم,خوانساري، محمدمؤمن
موضوع :
پزشکي اسلامي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  8  از  168  نتیجه  در  0.058596  ثانيه