تماس با ما
تلفن: 53 و 66726613 (تلفنخانه)
66751291 (روابط عمومی)
فاکس: 66705974
آدرس: تهران، خيابان امام خميني، خيابان ملل متحد (باغ ملي)، صندوق پستي 11155/547